Berntsen Mulder Advocaten logo

Afbeelding

Berntsen Mulder header afbeelding

FAQ

Getuigenverhoor

Ik ben opgeroepen om te getuigen. Ben ik verplicht te verschijnen?

Ja, daartoe bent u verplicht. Uw werkgever is zelfs wettelijk verplicht u extra vrij te geven om te kunnen getuigen. U hoeft daar geen vakantiedag voor op te nemen. Voor de vergoeding: zie bij 'vergoeding'.

U wordt gevraagd om uw komst te bevestigen. Doe dit liefst zo spoedig mogelijk bij de advocaat die u als getuige oproept.

Komt u niet vrijwillig, dan kunt u als getuige worden gedagvaard. Bij herhaald wegblijven kan de rechter zelfs de politie opdracht geven u op te halen.

Wat als ik op de aangegeven dag verhinderd ben om als getuige te verschijnen?

Mocht u verhinderd zijn, dan dient u dit zo spoedig mogelijk te laten weten aan de behandeld advocaat. In principe geldt alleen overmacht als een geldige reden. In andere gevallen kan getracht worden de datum van het verhoor aan te passen. Dit zal echter meestal niet makkelijk zijn vanwege alle bij het getuigenverhoor betrokken partijen.

Hoe zit het met de kosten die ik moet maken om als getuige te verschijnen?

Als getuige hebt u recht op een schadeloosstelling: een (netto) vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten.

De schadeloosstelling wordt normaal gesproken direct na uw optreden als getuige geïnventariseerd en vastgesteld; en vervolgens aan u betaald door de partij door wie u opgeroepen bent.

De rechter zal u dus aan het einde van uw optreden als getuige vragen of u kosten hebt moeten maken om als getuige te verschijnen. Het is verstandig indien u zich op die vraag hebt voorbereid.

Welke kosten worden vergoed als ik al getuige moet verschijnen?

Wanneer u als getuige moet verschijnen, kunt u de volgende kosten vergoed krijgen:

- vervoer: uw autokosten worden op basis van € 0,28 per km vergoed.

- parkeerkosten

- openbaar vervoer: als u met het openbaar vervoer komt, worden de werkelijke kosten vergoed.

- taxi: moest u (ook) een taxi nemen en is het gebruik daarvan redelijk, dan worden die kosten normaal gesproken vergoed.

- verletkosten: uw werkgever moet u weliswaar vrij geven om als getuige te verschijnen, maar hoeft u in die tijd het salaris niet door te betalen. Dat komt, omdat u een schadeloosstelling ontvangt.[zie 1 hieronder] Het is voor de hand liggend dat u een vergoeding vraagt, gelijk aan het loon dat u gebruikelijk verdient.[zie 2 hieronder]

Als uw werkgever niet bereid bleek uw salaris tijdens het verlof door te betalen, dan moet u een verklaring van uw werkgever meenemen waarin staat gespecificeerd hoeveel salaris u hierdoor mist.

Bent u een zelfstandig ondernemer of fee earner, dan is het gebruikelijk dat u een gemiddelde verdiensten per uur of per dagdeel of dag wordt vergoed.

- overige kosten: bijvoorbeeld indien in het buitenland woonachtig bent en hotelkosten hebt moeten maken.


[1] Artikel 182 Rv; artikekl 4:1 lid 1 aanhef en onder b Wet Arbeid en Zorg

[2] Artikel 26 Wet Griffierechten in Burgerlijke Zaken juncto artikel 2 Besluit Griffierechten Burgerlijke Zaken junto artikel 8 lid 1 aanhef en onder e Besluit Griffierechten in strafzaken bepaalt dat de vergoeding voor de getuige (minimaal ) € 6,81 per uur bedraagt (tarieven prijspeil 2015)

Wat is de gang van zaken tijdens een verhoor?

Als u wordt binnengeroepen, neemt u plaats op een stoel tegenover het bureau van de rechter. De andere persoon die u naast de rechter zult zien is de griffier. De griffier is degene die uw verklaring op schrift stelt. In het algemeen zitten de advocaten van de partijen schuin achter u aan een bureau.

De rechter opent het verhoor en vraagt naar uw personalia. Voorts vraagt de rechter of u een bijzondere relatie heeft met één van partijen (gehuwd, arbeidsovereenkomst, etc.) Is dat het geval, dan heeft u soms een verschoningsrecht. De behandeld advocaat kan u daar meer over vertellen.

Vervolgens wordt u medegedeeld dat u de waarheid en niets anders dan de waarheid moet spreken. U dient dit te bekrachtigen door het afleggen van de eed of de belofte. U mag zelf kiezen wat u doet. De rechtskracht van beide is gelijk.

  • Belofte: “Dat beloof ik.”
  • Eed: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.”

Als u liegt, pleegt u meineed. Hiervoor kunt u strafrechtelijk worden vervolgd. Als u zich de feiten niet meer precies kunt herinneren, dan moet u dat gewoon zeggen.

Behalve de rechter, mogen ook de wederzijdse advocaten vragen stellen. 

Aan het einde van het verhoor zal de rechter uw verklaring aan de griffier dicteren die deze op schrift stelt. Daarna wordt uw verklaring aan u voorgelezen en wordt u gevraagd de verklaring te ondertekenen. Als u vindt dat de rechter uw verklaring niet helemaal juist heeft weergegeven, of als u daar nog iets aan toe wilt voegen, dan kunt u de rechter vragen die verandering te laten aanbrengen.

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de behandelend advocaat.

Wie neemt mijn verhoor af?

Tijdens het verhoor worden de vragen gesteld door de rechter, door uw advocaat en door de advocaat van de tegenpartij.

Moet ik een eed of belofte afleggen?

Tijdens het verhoor moet u de waarheid vertellen. U wordt gevraagd de waarheid en niets anders dan de waarheid te spreken. U dient dit te bekrachtigen door het afleggen van de eed of de belofte. U mag zelf kiezen wat u doet. De rechtskracht van beide is gelijk.

Belofte: “Dat beloof ik.”
Eed: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.”

Wordt mijn verklaring op papier gezet?

Aan het einde van het verhoor zal de rechter uw verklaring aan de griffier dicteren die deze op schrift stelt. Daarna wordt uw verklaring aan u voorgelezen en wordt u gevraagd de verklaring te ondertekenen. Als u vindt dat de rechter uw verklaring niet helemaal juist heeft weergegeven, of als u daar nog iets aan toe wilt voegen, dan kunt u de rechter vragen die verandering te laten aanbrengen.