,

Aanpak knelpunten arbeidsmarkt krijgt ook gevolgen voor doorbetaling loon bij ziekte

21 april 2016

Vandaag heeft minister Asscher bekend gemaakt welke oplossingen hij heeft bedacht voor de huidige knelpunten op de arbeidsmarkt. Eén van die knelpunten betreft de doorbetaling van het loon bij ziekte. Onze loonschade-specialist Heleen Veldink verdiepte zich in de maatregelen en vat ze in dit artikel samen.

Zoals bekend, heeft een werkgever de verplichting om gedurende twee jaar het loon van zijn zieke werknemer door te betalen. Daarnaast moet een werkgever maatregelen treffen, en dus kosten maken, om zijn werknemer zo goed en zo snel mogelijk te re-integreren. Met name voor kleine en middelgrote bedrijven is deze loondoorbetalings- en re-integratieverplichting een zware last. Op dit punt heeft minister Asscher aan de Sociaal Economische Raad (SER) gevraagd onderzoek te doen en hierover een advies uit te brengen. Vooruitlopend hierop kondigt hij alvast een aantal maatregelen aan, waarmee hij hoopt werkgevers tegemoet te komen:

1.    2e spoor en loonsanctie

Wanneer het er niet naar uitziet dat een zieke werknemer bij zijn eigen werkgever gere-integreerd kan worden, moet een werkgever onderzoeken in hoeverre dit bij een andere werkgever wel kan. Dit wordt ook wel ‘2e spoor re-integratie’ genoemd. Wordt het 2e spoor naar mening van het UWV niet of te laat ingezet, dan kan het UWV de werkgever een loonsanctie opleggen. De werkgever wordt dan verplicht het loon van de zieke werknemer voor (maximaal) één jaar door te betalen.

Het inzetten van een 2e spoor traject is echter kostbaar en wordt volgens minister Asscher door werkgevers als belastend ervaren. Daarnaast zou het vaak enkel ingezet worden om het opleggen van een loonsanctie te voorkomen. Daarom wordt in een aankomend wetsvoorstel opgenomen de inzet van een 2e spoortraject en het moment daarvan over te laten aan werkgever en werknemer. Deze keuze moet gebaseerd zijn op een advies van de bedrijfsarts en moet worden vastgelegd in een plan van aanpak. Het UWV toetst vervolgens tegen het einde van de loondoorbetalingsverplichting of het re-integratietraject volgens het plan van aanpak is verlopen. Hierdoor zal volgens minister Asscher het oordeel over het (moment van) inzetten van het 2e spoor niet meer kunnen leiden tot een loonsanctie van het UWV.

2.    Vervroegde IVA-keuring

Als een werknemer volledig ziek is en al vrij snel duidelijk is dat hij ook in de toekomst niet meer zal kunnen werken, dan kan een werknemer zelf een vervroegde IVA- uitkering aanvragen. Wordt deze toegekend, dan is de werkgever niet ontslagen van zijn doorbetalingsverplichting, maar kan hij wel (vanaf 13 weken na de eerste dag van arbeidsongeschiktheid) de IVA- uitkering aftrekken van het door te betalen loon. Ook heeft de werkgever dan geen re-integratieverplichting meer. Het is dan ook goed voor te stellen dat werkgevers graag de mogelijkheid zouden hebben om zelf een vervroegde IVA- uitkering voor een zieke werknemer aan te vragen. Minister Asscher wil werkgevers deze mogelijkheid in het aankomende wetsvoorstel geven.

3.    Premiestelling verzuimverzekering

Ten slotte gaat minister Asscher in gesprek met verzekeraars die zogenaamde verzuimverzekeringen aanbieden. Volgens de minister worden werkgevers die hun loondoorbetalingsverplichting via een verzuimverzekering verzekerd hebben in de praktijk nogal eens geconfronteerd met een onverwachte premiestijging. Door middel van een ‘forward looking’ premiestelling (waarbij de premie wordt gebaseerd op een schatting van toekomstig risico) zou een meer stabiele premie kunnen worden bewerkstelligd. Minister Asscher vindt het wenselijk dat verzekeraars een dergelijke premiestelling hanteren of openheid geven over de wijze waarop de premie wordt vastgesteld.

Transitievergoeding

Verder wil het kabinet de Wet Werk en Zekerheid zo wijzigen dat een werkgever, die zijn uit dienst tredende zieke werknemer een transitievergoeding moet betalen, voortaan voor deze kosten wordt gecompenseerd vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds. Naast een financiële verlichting voor de werkgevers, zal een dergelijke constructie moeten meebrengen dat arbeidsovereenkomsten met zieke werknemers niet langer enkel en alleen in stand worden gehouden om de transitievergoeding te ontwijken (‘slapende dienstverband problematiek’).

De maatregelen zijn een eerste stap om de kosten voor ziekteverzuim bij met name kleine bedrijven te beperken. Hoe het uiteindelijke wetsvoorstel er uit komt te zien, is echter nog maar de vraag. Wordt vervolgd.

UPDATE: op 22 december heeft minister Asscher de aangekondigde maatregelen loondoorbetaling bij ziekte nader toegelicht. 


Bronnen:

  • Kamerbrief loondoorbetaling bij zieke (link)
  • Kamerbrief Aanpassing Wet werk en zekerheid (link)

Meer publicaties van mr. A.H. Veldink

Ontslagvergoeding betalen? Loonschade verhalen!

Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt raakt door toedoen van een ander, kan zijn werkgever in de meeste gevallen de daardoor geleden loonschade op die ander verhalen. Dit verhaalsrecht van de werkgever […]

Meer informatie arrow_forward

Actueel

Bedrag kinder- en partneralimentatie met 2 procent geïndexeerd voor 2019

Elk jaar wordt de kinder- en partneralimentatie door het Ministerie van Veiligheid en Justitie geïndexeerd. Dit jaar is de wettelijke verhoging vastgesteld op 2 procent. Het percentage is gepubliceerd in […]

Meer informatie arrow_forward
Wet Arbeidsmarkt in Balans – de 5 belangrijkste wijzigingen op een rij

‘Gaat het arbeidsrecht nou weer veranderen?’ Gaat het arbeidsrecht nu weer veranderen? Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Het doel van het kabinet (‘meer flexibiliteit, meer vaste contracten’) […]

Meer informatie arrow_forward
Leugenachtig cv: reden voor ontslag, maar niet voor vernietiging van de arbeidsovereenkomst

Tijdens een sollicitatie wilt u natuurlijk zo goed mogelijk voor de dag komen. Dus schrijft u een sterke brief, verzamelt u uitstekende referenties en tuigt u een mooi cv op. […]

Meer informatie arrow_forward
De landelijke staking streekvervoer is begonnen!

Door een landelijke stakingsdag bij het streekvervoer rijdt er vandaag beperkt openbaar vervoer. Aan de stakingsacties doen Connexxion, Arriva, Qbuzz, Keolis, EBS en HERMES mee. Ook regionale treinlijnen in Limburg en rond […]

Meer informatie arrow_forward
Onrechtmatige wetgeving: verjaring bij doorlopende schade

Op 4 mei 2018 heeft de Hoge Raad geoordeeld over de vraag of de Nederlandse Staat aansprakelijk is voor de schade die een persoon lijdt wegens de instandhouding van wetgeving, […]

Meer informatie arrow_forward
Minister komt met regeling voor compensatie van transitievergoedingen

Al jaren zorgt het voor problemen en kritiek: de loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte. Daarom kondigde de regering in 2016 maatregelen aan om bepaalde knelpunten voor werkgevers te verminderen. Hierover schreef ik […]

Meer informatie arrow_forward