,

Aanpak knelpunten arbeidsmarkt krijgt ook gevolgen voor doorbetaling loon bij ziekte

21 april 2016

Vandaag heeft minister Asscher bekend gemaakt welke oplossingen hij heeft bedacht voor de huidige knelpunten op de arbeidsmarkt. Eén van die knelpunten betreft de doorbetaling van het loon bij ziekte. Wij verdiepten ons in de maatregelen en vatten ze in dit artikel samen.

Zoals bekend, heeft een werkgever de verplichting om gedurende twee jaar het loon van zijn zieke werknemer door te betalen. Daarnaast moet een werkgever maatregelen treffen, en dus kosten maken, om zijn werknemer zo goed en zo snel mogelijk te re-integreren. Met name voor kleine en middelgrote bedrijven is deze loondoorbetalings- en re-integratieverplichting een zware last. Op dit punt heeft minister Asscher aan de Sociaal Economische Raad (SER) gevraagd onderzoek te doen en hierover een advies uit te brengen. Vooruitlopend hierop kondigt hij alvast een aantal maatregelen aan, waarmee hij hoopt werkgevers tegemoet te komen:

1.    2e spoor en loonsanctie

Wanneer het er niet naar uitziet dat een zieke werknemer bij zijn eigen werkgever gere-integreerd kan worden, moet een werkgever onderzoeken in hoeverre dit bij een andere werkgever wel kan. Dit wordt ook wel ‘2e spoor re-integratie’ genoemd. Wordt het 2e spoor naar mening van het UWV niet of te laat ingezet, dan kan het UWV de werkgever een loonsanctie opleggen. De werkgever wordt dan verplicht het loon van de zieke werknemer voor (maximaal) één jaar door te betalen.

Het inzetten van een 2e spoor traject is echter kostbaar en wordt volgens minister Asscher door werkgevers als belastend ervaren. Daarnaast zou het vaak enkel ingezet worden om het opleggen van een loonsanctie te voorkomen. Daarom wordt in een aankomend wetsvoorstel opgenomen de inzet van een 2e spoortraject en het moment daarvan over te laten aan werkgever en werknemer. Deze keuze moet gebaseerd zijn op een advies van de bedrijfsarts en moet worden vastgelegd in een plan van aanpak. Het UWV toetst vervolgens tegen het einde van de loondoorbetalingsverplichting of het re-integratietraject volgens het plan van aanpak is verlopen. Hierdoor zal volgens minister Asscher het oordeel over het (moment van) inzetten van het 2e spoor niet meer kunnen leiden tot een loonsanctie van het UWV.

2.    Vervroegde IVA-keuring

Als een werknemer volledig ziek is en al vrij snel duidelijk is dat hij ook in de toekomst niet meer zal kunnen werken, dan kan een werknemer zelf een vervroegde IVA- uitkering aanvragen. Wordt deze toegekend, dan is de werkgever niet ontslagen van zijn doorbetalingsverplichting, maar kan hij wel (vanaf 13 weken na de eerste dag van arbeidsongeschiktheid) de IVA- uitkering aftrekken van het door te betalen loon. Ook heeft de werkgever dan geen re-integratieverplichting meer. Het is dan ook goed voor te stellen dat werkgevers graag de mogelijkheid zouden hebben om zelf een vervroegde IVA- uitkering voor een zieke werknemer aan te vragen. Minister Asscher wil werkgevers deze mogelijkheid in het aankomende wetsvoorstel geven.

3.    Premiestelling verzuimverzekering

Ten slotte gaat minister Asscher in gesprek met verzekeraars die zogenaamde verzuimverzekeringen aanbieden. Volgens de minister worden werkgevers die hun loondoorbetalingsverplichting via een verzuimverzekering verzekerd hebben in de praktijk nogal eens geconfronteerd met een onverwachte premiestijging. Door middel van een ‘forward looking’ premiestelling (waarbij de premie wordt gebaseerd op een schatting van toekomstig risico) zou een meer stabiele premie kunnen worden bewerkstelligd. Minister Asscher vindt het wenselijk dat verzekeraars een dergelijke premiestelling hanteren of openheid geven over de wijze waarop de premie wordt vastgesteld.

Transitievergoeding

Verder wil het kabinet de Wet Werk en Zekerheid zo wijzigen dat een werkgever, die zijn uit dienst tredende zieke werknemer een transitievergoeding moet betalen, voortaan voor deze kosten wordt gecompenseerd vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds. Naast een financiële verlichting voor de werkgevers, zal een dergelijke constructie moeten meebrengen dat arbeidsovereenkomsten met zieke werknemers niet langer enkel en alleen in stand worden gehouden om de transitievergoeding te ontwijken (‘slapende dienstverband problematiek’).

De maatregelen zijn een eerste stap om de kosten voor ziekteverzuim bij met name kleine bedrijven te beperken. Hoe het uiteindelijke wetsvoorstel er uit komt te zien, is echter nog maar de vraag. Wordt vervolgd.

UPDATE: op 22 december heeft minister Asscher de aangekondigde maatregelen loondoorbetaling bij ziekte nader toegelicht. 


Bronnen:

  • Kamerbrief loondoorbetaling bij zieke (link)
  • Kamerbrief Aanpassing Wet werk en zekerheid (link)

Actueel

Voor ons gevoel is Corona al lang geleden. De diverse maatregelen zijn al even verleden tijd. Dit geldt ook voor de...

Meer informatie arrow_forward

Op dinsdag 28 juni 2022 organiseert de sectie Ondernemingsrecht van Berntsen Mulder Advocaten een seminar voor financieel...

Meer informatie arrow_forward

Wij zoeken een nieuwe collega! Ben jij op zoek naar een dynamische en uitdagende baan in de advocatuur, heb jij aantoonbare...

Meer informatie arrow_forward

Jan zit naast zijn buurman in de auto. De buurman is zo aardig om hem weg te brengen naar het station en ze hebben nu wat...

Meer informatie arrow_forward

Geschil over de erfenis? Als u verzekerd bent worden de advocaatkosten mogelijk vergoed. Wanneer er een conflict ontstaat...

Meer informatie arrow_forward

Wij geven in een serie artikelen tips en informatie over de sanering van schulden. Mijn collega Xander Huijser heeft in deel...

Meer informatie arrow_forward

Uitnodiging voor financieel adviseurs, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren. Op dinsdag 28 juni van...

Meer informatie arrow_forward

Wanneer een stel uit elkaar gaat of van elkaar gaat scheiden en er is gezamenlijk een woning in bezit, rijst al snel de...

Meer informatie arrow_forward

Ons kantoor doet ook dit jaar mee aan de landelijke Dag van het Erfrecht. In het kader van deze dag is het mogelijk een...

Meer informatie arrow_forward

Als curator houdt Jeroen Thiele zich dagelijks bezig met het afwikkelen van faillissementen. Recent besloot hij een vrij...

Meer informatie arrow_forward

Mevrouw Jansen is dement. Zij valt in het verzorgingshuis een verpleegkundige aan. De verpleegkundige loopt een...

Meer informatie arrow_forward

De afdeling letselschade van ons kantoor mag ook de komende drie jaar weer het Nationaal Keurmerk Letselschade voeren. En...

Meer informatie arrow_forward

Ik werd gebeld door een teleurgestelde koper. Hij had een mooie woning op Funda gevonden. Hij had onderhandeld met de...

Meer informatie arrow_forward

Advocaat letselschade Guido van der Corput schrijft in dit artikel over een val van een fietser op een hellingbaan van een...

Meer informatie arrow_forward

Skiën is leuk, maar kan ook heel gevaarlijk zijn. Wie wel eens op een ski-piste heeft gestaan, heeft vast wel eens een...

Meer informatie arrow_forward

De Rechtbank Den Haag heeft dinsdag 23 maart 2022 het faillissement uitgesproken van Quality Green Plants B.V. en Hulst...

Meer informatie arrow_forward

In het septembernummer van Dwarslaesie Magazine vertelden we over Frits, die door een fietsongeval een dwarslaesie opliep....

Meer informatie arrow_forward

De Alphense atleet en student Twan van Rijn doet mee aan het project Elk Kind Een Bal van de Johan Cruyff Foundation. De...

Meer informatie arrow_forward

Als iemand alimentatie moet betalen, is er vaak veel discussie over de woonlasten die iemand heeft. Want hoe hoger de...

Meer informatie arrow_forward

Over domeinnaamfraude hebben wij op deze website al vaak gepubliceerd. Een specifieke vorm van domeinnaamfraude is het...

Meer informatie arrow_forward

Momenteel zijn er weer valse facturen in omloop, waarbij mensen wordt wijsgemaakt dat zij hun zorgpremie niet hebben...

Meer informatie arrow_forward

Voor mensen met vragen over echtscheiding, mediation of erfrecht organiseert Berntsen Mulder Advocaten ook dit jaar weer de...

Meer informatie arrow_forward

Via deze site hebben wij al eerder uitgebreid verslag gedaan van onze acties ter voorkoming van domeinnaamfraude. Een grote...

Meer informatie arrow_forward

Het is de nachtmerrie van iedereen die wel eens geld overmaakt: Je komt er na de betaling achter dat je per ongeluk een...

Meer informatie arrow_forward