,

Nieuwe AVG heeft grote gevolgen voor verwerking persoonsgegevens door ondernemers

31 januari 2018

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft grote gevolgen voor ondernemers. Zij krijgen meer verantwoordelijkheid voor de beveiliging van persoonsgegevens. In deze blog licht advocaat Carst Teiwes de hoofdpunten toe.

Met ingang van 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze verordening vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). In deze bijdrage wordt kort ingegaan op de belangrijkste punten uit de AVG en de gevolgen daarvoor voor u als ondernemer.

Persoonsgegevens

In de AVG staat het begrip ‘Persoonsgegevens’ centraal. Persoonsgegevens omvatten alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Deze informatie dient direct of indirect te kunnen leiden tot identificatie van een natuurlijk persoon. U kunt hierbij denken aan een naam, een adres maar ook aan cookies.

Op grond van de AVG krijgen organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen. Meer nog dan onder de Wbp ligt de nadruk op de verantwoordelijkheid van organisaties om aan te kunnen tonen dat zij zich houden aan de privacyregels. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) belast met het toezicht op de naleving van de AVG. Bij overtredingen kan de AP boetes opleggen van maximaal 20 miljoen euro of 4% van de – wereldwijde – concernomzet.

Meer en verbeterde privacy-rechten

Direct gevolg van de inwerkingtreding van de AVG is dat de mensen van wie u persoonsgegevens verwerkt (betrokkenen) meer en verbeterde privacy-rechten krijgen. Naast het al bestaande recht van betrokkenen op inzage in de persoonsgegevens die een organisatie onder zich heeft, kent de AVG ook het ‘Recht op vergetelheid’. Betrokkenen kunnen nu al verzoeken om verwijdering van hun persoonsgegevens. Op grond van het vergetelheidsrecht kunnen betrokkenen eisen dat de verzochte verwijdering van hun gegevens ook wordt doorgegeven aan andere organisaties.

Dataportatibileit

Nieuw is ook het ‘Recht op dataportabiliteit’. Dit is het recht van betrokkenen om van de organisatie hun persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen. Zo kunnen gegevens makkelijker worden doorgegeven aan een andere dienstverlener.

Verantwoordingsplicht

De AVG roept voor verwerkers van persoonsgegevens een verantwoordingsplicht in het leven. Er moet worden aangetoond dat er wordt gehandeld in overeenstemming met de AVG. Deze verantwoordingsplicht komt onder andere tot uitdrukking in het feit dat er – in bepaalde gevallen – een ‘Register van verwerkingsactiviteiten’ moet worden opgesteld en bijgehouden.

DPIA

De AVG introduceert ook het begrip Data Protection Impact Assessment (DPIA). Een DPIA is een beoordeling van de privacyrisico’s van de beoogde verwerking van persoonsgegevens. Op basis van een DPIA kunnen maatregelen worden genomen om deze risico’s te verkleinen of weg te nemen. Het uitvoeren van een DPIA is niet altijd verplicht. Alleen als een gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacyrisico oplevert voor betrokkenen moet er een DPIA worden uitgevoerd.

Functionaris voor gegevensbescherming

Onder bepaalde omstandigheden verplicht de AVG tot het benoemen van een functionaris voor gegevensbescherming (FG). Deze functionaris is iemand die toezicht houdt op de toepassing en de naleving van de AVG binnen de organisatie. Om te bepalen of een FG moet worden aangesteld, zijn er richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen kunt u hier vinden (PDF, 726 kB).

Tot slot

Hierboven heb ik een aantal kernbegrippen uit de AVG toegelicht. Er blijft genoeg over om te bespreken. Het is van belang om uw organisatie goed voor te bereiden op en in te richten voor de AVG.

Meer publicaties van Bernie Putters

Slachtoffers rellen tussen wal en schip

Letselschadeadvocaat Karin Nijman vecht tegen een woud aan regels om financiële bijstand te krijgen voor de acht slachtoffers van de Pijnacker-rellen. Op 7 juni 2007 verscheen hierover een artikel in […]

Meer informatie arrow_forward

Actueel

In de tang van het concurrentiebeding?

Je bent op zoek naar een andere baan. Een concurrentiebeding kan je dan enorm belemmeren in het vinden of accepteren van een nieuwe baan. Zit je dan in de tang […]

Meer informatie arrow_forward
Week van het Arbeidsrecht: gratis advies van een advocaat

‘Concurrentiebeding blijkt vaak niet van toepassing’ Berntsen Mulder Advocaten organiseert van maandag 20 mei tot en met vrijdag 24 mei weer de jaarlijkse Week van het Arbeidsrecht. Mensen met vragen […]

Meer informatie arrow_forward
Berntsen Mulder Advocaten steunt Alphen Art 2019

In het weekend van 10 tot 12 mei vindt in Alphen weer het straatkunstfestival Alphen Art plaats. Dit jaar sponsort ons kantoor dit lokale kunstevenement. “Ik hou van kunst en […]

Meer informatie arrow_forward
Hoe personeelsgegevens aan derden doorgeven én aan AVG voldoen?

Hoe kunt u als werkgever gegevens van uw personeel aan derden doorgeven en tóch aan de AVG voldoen? In dit artikel vertel ik u hoe u als werkgever op de […]

Meer informatie arrow_forward
Op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag is ons kantoor gesloten

Op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag is ons kantoor gesloten. Voor dringende juridische zaken die niet kunnen wachten, vragen wij u om uiterlijk donderdag 18 april contact met ons op […]

Meer informatie arrow_forward
Op de knieën – column Dennis Captein over Baas Plantenservice

Gerechtigheid. Zo begint de column die AD-columnist Dennis Captein zaterdag 6 april 2019 publiceerde over het faillissement van Baas Plantenservice. In de column schetst hij hoe gedupeerde kwekers het faillissement […]

Meer informatie arrow_forward