,

Update: Minister Asscher licht aanpak knelpunten loondoorbetaling bij ziekte nader toe

23 december 2016

Heleen Veldink is loonschadejurist

In mijn blog van 21 april 2016 (Aanpak knelpunten arbeidsmarkt krijgt ook gevolgen voor doorbetaling loon bij ziekte) beschreef ik de maatregelen die minister Asscher heeft aangekondigd om werkgevers tegemoet te komen voor wat betreft de knelpunten die zij ervaren bij de verplichte loondoorbetaling bij ziekte. Inmiddels is er nieuws, waarvan ik u graag op de hoogte stel.

De maatregelen waar het om ging, hebben betrekking op:

  1. De inzet van 2e-spoor re-integratie en het opleggen van een loonsanctie door het UWV
  2. De mogelijkheid van een vervroegde IVA-keuring
  3. De premiestellingen voor ziekteverzuimverzekeringen

Nu gaat minister Asscher dieper in op de aangekondigde maatregelen. Hij doet dat in een brief aan de Tweede Kamer van 22 december 2016 (kamerbrief loondoorbetaling bij ziekte).

1. Inzet 2e spoor en loonsanctie

Als het aan minister Asscher ligt, wordt het wel of niet inzetten van een 2e spoor re-integratietraject voortaan een keuze van de werkgever en werknemer samen. Op basis van een advies van de bedrijfsarts stellen werkgever en -nemer een plan van aanpak op. Wordt dit plan van aanpak gevolgd, dan kan het UWV na de 2 jaar loondoorbetaling geen loonsanctie opleggen.

Voor wat betreft de invulling van deze maatregel maakt minister Asscher in zijn brief van 22 december een onderscheid tussen:

  • Eigen risicodragers voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten): voor deze groep gaat het UWV aan het einde van de loondoorbetalingsverplichting niet langer de re-integratieverplichtingen toetsen. Deze groep draagt immers zelf de kosten van eventuele WGA-uitkeringen van werknemers en heeft daarmee voldoende prikkels om re-integratie te bespoedigen. Doordat het UWV niet meer toetst, vervalt de mogelijkheid om een loonsanctie aan deze werkgevers op te leggen.
  • Publiek verzekerden voor de WGA: voor deze groep behoudt het UWV zijn toetsende rol. Wat wél verandert, is dat verzekerde werkgevers tussentijds een advies kunnen vragen aan het UWV over het al dan niet inzetten van het 2e spoor. Wordt dit advies vervolgens door de werkgever opgevolgd, dan kan er geen loonsanctie opgelegd worden.

Deze voorgestelde invulling kan echter nog niet op steun rekenen van alle sociale partners. Daarom werkt minister Asscher de maatregelen uit in een wetswijziging die hij begin volgend jaar voorlegt ter internetconsultatie. Daarnaast is de minister met het UWV in gesprek om te bezien hoe de UWV-beoordeling van de re-integratieverplichting verduidelijkt kan worden.

2. Vervroegde IVA-aanvraag

Soms is al vóór het verstrijken van de loondoorbetalingsverplichting duidelijk dat een werknemer ook in de toekomst niet meer zal kunnen werken. In de huidige situatie kan de werknemer dan vervroegd een IVA-uitkering aanvragen. Minister Asscher wil werkgevers ook de mogelijkheid geven een vervoegde aanvraag te doen. Dit voorstel stuitte echter op verzet: als de werkgever de regie krijgt over de aanvraag, dan zou het karakter van de WIA, een werknemersverzekering, ingrijpend veranderen. Er wordt dan ook nog naar een invulling gezocht die op voldoende steun kan rekenen. Met de internetconsultatie volgend jaar (zie hierboven) zal ook de uitwerking van deze maatregel worden gepresenteerd.

3. Premiestelling verzuimverzekering

Met betrekking tot deze maatregel heeft de minister een convenant gesloten met het Verbond van Verzekeraars. Doel hiervan is de premiestelling zo transparant mogelijk te maken en zo onverwachte premiefluctuaties te voorkomen. Het convenant wordt nader uitgewerkt door het Verbond van Verzekeraars.

Verder werkt de SER aan een advies over de arbeidsmarkt voor langdurig werklozen en een sluitend stelsel voor inkomenswaarborg tijdens ziekte. Naar verwachting is dit in het voorjaar van 2017 gereed.


Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem gerust contact met mij op. Tel. 0172-427075 of mail mij.

 

Meer publicaties van mr. A.H. Veldink

Ontslagvergoeding betalen? Loonschade verhalen!

Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt raakt door toedoen van een ander, kan zijn werkgever in de meeste gevallen de daardoor geleden loonschade op die ander verhalen. Dit verhaalsrecht van de werkgever […]

Meer informatie arrow_forward

Actueel

Bedrag kinder- en partneralimentatie met 2 procent geïndexeerd voor 2019

Elk jaar wordt de kinder- en partneralimentatie door het Ministerie van Veiligheid en Justitie geïndexeerd. Dit jaar is de wettelijke verhoging vastgesteld op 2 procent. Het percentage is gepubliceerd in […]

Meer informatie arrow_forward
Wet Arbeidsmarkt in Balans – de 5 belangrijkste wijzigingen op een rij

‘Gaat het arbeidsrecht nou weer veranderen?’ Gaat het arbeidsrecht nu weer veranderen? Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Het doel van het kabinet (‘meer flexibiliteit, meer vaste contracten’) […]

Meer informatie arrow_forward
Leugenachtig cv: reden voor ontslag, maar niet voor vernietiging van de arbeidsovereenkomst

Tijdens een sollicitatie wilt u natuurlijk zo goed mogelijk voor de dag komen. Dus schrijft u een sterke brief, verzamelt u uitstekende referenties en tuigt u een mooi cv op. […]

Meer informatie arrow_forward
De landelijke staking streekvervoer is begonnen!

Door een landelijke stakingsdag bij het streekvervoer rijdt er vandaag beperkt openbaar vervoer. Aan de stakingsacties doen Connexxion, Arriva, Qbuzz, Keolis, EBS en HERMES mee. Ook regionale treinlijnen in Limburg en rond […]

Meer informatie arrow_forward
Onrechtmatige wetgeving: verjaring bij doorlopende schade

Op 4 mei 2018 heeft de Hoge Raad geoordeeld over de vraag of de Nederlandse Staat aansprakelijk is voor de schade die een persoon lijdt wegens de instandhouding van wetgeving, […]

Meer informatie arrow_forward
Minister komt met regeling voor compensatie van transitievergoedingen

Al jaren zorgt het voor problemen en kritiek: de loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte. Daarom kondigde de regering in 2016 maatregelen aan om bepaalde knelpunten voor werkgevers te verminderen. Hierover schreef ik […]

Meer informatie arrow_forward